Zapsaný ústav Pontes (dříve občanské sdružení) byl založen s cílem podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací aktivity.

Ústav se podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze–Vinoři, které by se mohlo a mělo stát zázemím i pro ostatní, obdobným způsobem působící neziskové organizace. Jeho ambiciózní program zahrnuje přes 20 oblastí působení, při kterých vychází ze svého základního cíle: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a společenské postavení zejména v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní a kulturně–duchovní.

Přes široký okruh aktivit, které díky rozsáhlé personální základně a velkému okruhu příznivců tento ústav může realizovat, je i jeho pozornost soustředěna především k mládeži, jejíž zdravý vývoj pokládá za nejvýznamnější prioritu ve své činnosti.